Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

5024 / 5024

Linh Vũ Thiên Hạ - Linh Vu Thien Ha

Chữ 16.363 12 giờ trước

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

4760 / 4760

Thần Đạo Đan Tôn - Than Đao Đan Ton

Chữ 16.182 14 giờ trước

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - Mao Son Troc Quy Nhan

2863 / 2863

Đấu Phá Thương Khung - Đau Pha Thuong Khung

1641 / 1641

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

517 / 517

Đấu La Đại Lục - Đau La Đai Luc

Chữ 16.184 22 giờ trước

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

1563 / 1563

Đại Chúa Tể - Đai Chua Te

Chữ 16.187 19/04/2021

108 Lần Xem Mắt - 108 Lan Xem Mat

50 / 50

Phàm Nhân Tu Tiên - Pham Nhan Tu Tien

2448 / 2448

Độc Tôn Tam Giới - Đoc Ton Tam Gioi

3612 / 3612

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Thieu Gia Bi Bo Roi

2272 / 2272

Vô Tận Đan Điền - Vo Tan Đan Đien

3634 / 3634

Vũ Động Càn Khôn - Vu Đong Can Khon

1309 / 1309

Thứ Nữ Công Lược - Thu Nu Cong Luoc

753 / 753

Thần Khống Thiên Hạ - Than Khong Thien Ha

2673 / 2673

Đế Tôn - Đe Ton

2922 / 2922

Đế Tôn - Đe Ton

Chữ 16.183 18/04/2021

Đế Vương Sủng Ái - Đe Vuong Sung Ái

659 / 659

Dị Thế Tà Quân - Di The Ta Quan

1284 / 1284