Nguyên Tôn - Nguyen Ton

1499 / 1501

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Chữ 16.205 24/07/2021

Phân Cửu Tất Hợp - Phan Cuu Tat Hop

146 / 148

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

4888 / 4890

Tu La Vũ Thần - Tu La Vu Than

Chữ 16.184 24/07/2021

Ông Bố Thiếu Soái - Ông Bo Thieu Soai

259 / 261

Vũ Luyện Điên Phong - Vu Luyen Đien Phong

2695 / 2697

Tiên Đế Trùng Sinh - Tien Đe Trung Sinh

776 / 778

Có Chồng Là Thần Y - Co Chong La Than Y

562 / 564

Đoạt Mộng - Đoat Mong

50 / 52

Đoạt Mộng - Đoat Mong

Chữ 16.179 24/07/2021