Tragedy

Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin - Goblin Slayer

53 / 55

Đảo Chết Chóc - Ingoshima

97 / 99

Đảo Chết Chóc - Ingoshima

Tranh 16.183 28/10/2020

Long Hổ 5 Thế - Long Ho 5 The

83 / 85

Long Hổ 5 Thế - Long Ho 5 The

Tranh 16.179 27/10/2020

Player - Player

9 / 11

Player - Player

Tranh 16.179 20/10/2020

Giải Phóng - Giai Phong

10 / 12

Giải Phóng - Giai Phong

Tranh 16.179 20/10/2020

Khu Trọ Quỷ Ám - Khu Tro Quy Ám

38 / 40

Kagerou Daze - Kagerou Daze

22 / 24

Kagerou Daze - Kagerou Daze

Tranh 16.179 11/10/2020