Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Nu Vuong The Gioi Ngam Qua Kieu Ngao

Tác giả : Sọc Lý Lan Ca

Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức : Truyện chữ

Cập nhật lúc : 28/03/2023 08:28

Tình trạng : 390 / 392 Chapter

Lượt xem: 16181

Tác giả: Sọc Lý Lan Ca Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại Giới thiệu: Nàng có kiêu ngạo của bản thân, nàng tự tin, nàng mạnh mẽ, nàng không sợ trời không sợ đất. Trước nàng còn là nữ vương thế giới ngầm, xuyên không thì có gì đáng sợ? Nghịch cảnh thì đã là gì? Không gì có thể cản được bước chân nàng. Hắn là tối cao quỷ đế, tà mị cuồng ngạo, tuyệt thế vô song: "Thiên hạ này, nếu nàng muốn, ta lấy cho nàng. Nếu nàng không muốn, ta sẽ diệt nó giúp nàng." Nàng nhướng mày, cười như hoa: "Thiên hạ? Cái gì đồ chơi rách nát, ta không hiếm lạ
Đọc truyện

Danh sách chapter

Số chapter Cập nhật
Chapter 390 : 390: 388 28/03/2023 09:28
Chapter 389 : 389: 387 28/03/2023 07:28
Chapter 388 : 388: 386 28/03/2023 05:28
Chapter 387 : 387: 385 28/03/2023 03:28
Chapter 386 : 386: 384 28/03/2023 01:28
Chapter 385 : 385: 383 27/03/2023 23:28
Chapter 384 : 384: 382 27/03/2023 21:28
Chapter 383 : 383: 381 27/03/2023 19:28
Chapter 382 : 382: 380 27/03/2023 17:28
Chapter 381 : 381: 379 27/03/2023 15:28
Chapter 380 : 380: 378 27/03/2023 13:28
Chapter 379 : 379: 377 27/03/2023 11:28
Chapter 378 : 378: 376 27/03/2023 09:28
Chapter 377 : 377: 375 27/03/2023 07:28
Chapter 376 : 376: 374 27/03/2023 05:28
Chapter 375 : 375: 373 27/03/2023 03:28
Chapter 374 : 374: 372 27/03/2023 01:28
Chapter 373 : 373: 371 26/03/2023 23:28
Chapter 372 : 372: 370 26/03/2023 21:28
Chapter 371 : 371: 369 26/03/2023 19:28
Chapter 370 : 370: 368 26/03/2023 17:28
Chapter 369 : 369: 367 26/03/2023 15:28
Chapter 368 : 368: 366 26/03/2023 13:28
Chapter 367 : 367: 365 26/03/2023 11:28
Chapter 366 : 366: 364 26/03/2023 09:28
Chapter 365 : 365: 363 26/03/2023 07:28
Chapter 364 : 364: 362 26/03/2023 05:28
Chapter 363 : 363: 361 26/03/2023 03:28
Chapter 362 : 362: 360 26/03/2023 01:28
Chapter 361 : 361: 359 25/03/2023 23:28
Chapter 360 : 360: 358 25/03/2023 21:28
Chapter 359 : 359: 357 25/03/2023 19:28
Chapter 358 : 358: 356 25/03/2023 17:28
Chapter 357 : 357: 355 25/03/2023 15:28
Chapter 356 : 356: 354 25/03/2023 13:28
Chapter 355 : 355: 353 25/03/2023 11:28
Chapter 354 : 354: 352 25/03/2023 09:28
Chapter 353 : 353: 351 25/03/2023 07:28
Chapter 352 : 352: 350 25/03/2023 05:28
Chapter 351 : 351: 349 25/03/2023 03:28
Chapter 350 : 350: 348 25/03/2023 01:28
Chapter 349 : 349: 347 24/03/2023 23:28
Chapter 348 : 348: 346 24/03/2023 21:28
Chapter 347 : 347: 345 24/03/2023 19:28
Chapter 346 : 346: 344 24/03/2023 17:28
Chapter 345 : 345: 343 24/03/2023 15:28
Chapter 344 : 344: 342 24/03/2023 13:28
Chapter 343 : 343: 341 24/03/2023 11:28
Chapter 342 : 342: 340 24/03/2023 09:28
Chapter 341 : 341: 339 24/03/2023 07:28
Chapter 340 : 340: 338 24/03/2023 05:28
Chapter 339 : 339: 337 24/03/2023 03:28
Chapter 338 : 338: 336 24/03/2023 01:28
Chapter 337 : 337: 335 23/03/2023 23:28
Chapter 336 : 336: 334 23/03/2023 21:28
Chapter 335 : 335: 333 23/03/2023 19:28
Chapter 334 : 334: 332 23/03/2023 17:28
Chapter 333 : 333: 331 08/03/2023 19:28
Chapter 332 : 332: 330 08/03/2023 17:28
Chapter 331 : 331: 329 08/03/2023 15:28
Chapter 330 : 330: 328 08/03/2023 13:28
Chapter 329 : 329: 327 08/03/2023 11:28
Chapter 328 : 328: 326 08/03/2023 09:28
Chapter 327 : 327: 325 08/03/2023 07:28
Chapter 326 : 326: 324 08/03/2023 05:28
Chapter 325 : 325: 323 08/03/2023 03:28
Chapter 324 : 324: 322 09/01/2023 09:31
Chapter 323 : 323: 321 09/01/2023 07:31
Chapter 322 : 322: 320 09/01/2023 05:31
Chapter 321 : 321: 319 09/01/2023 03:31
Chapter 320 : 320: 318 09/01/2023 01:31
Chapter 319 : 319: 317 08/01/2023 23:31
Chapter 318 : 318: 316 08/01/2023 21:31
Chapter 317 : 317: 315 08/01/2023 19:31
Chapter 316 : 316: 314 08/01/2023 17:31
Chapter 315 : 315: 313 08/01/2023 15:31
Chapter 314 : 314: 312 08/01/2023 13:31
Chapter 313 : 313: 311 08/01/2023 11:31
Chapter 312 : 312: 310 08/01/2023 09:31
Chapter 311 : 311: 309 08/01/2023 07:31
Chapter 310 : 310: 308 08/01/2023 05:31
Chapter 309 : 309: 307 08/01/2023 03:31
Chapter 308 : 308: 306 08/01/2023 01:31
Chapter 307 : 307: 305 07/01/2023 23:31
Chapter 306 : 306: 304 07/01/2023 21:31
Chapter 305 : 305: 303 07/01/2023 19:31
Chapter 304 : 304: 302 07/01/2023 17:31
Chapter 303 : 303: 301 07/01/2023 15:31
Chapter 302 : 302: 300 07/01/2023 13:31
Chapter 301 : 301: 299 07/01/2023 11:31
Chapter 300 : 300: 298 07/01/2023 09:31
Chapter 299 : 299: 297 07/01/2023 07:31
Chapter 298 : 298: 296 07/01/2023 05:31
Chapter 297 : 297: 295 07/01/2023 03:31
Chapter 296 : 296: 294 07/01/2023 01:31
Chapter 295 : 295: 293 06/01/2023 23:31
Chapter 294 : 294: 292 06/01/2023 21:31
Chapter 293 : 293: 291 06/01/2023 19:31
Chapter 292 : 292: 290 06/01/2023 17:31
Chapter 291 : 291: 289 06/01/2023 15:31
Chapter 290 : 290: 288 06/01/2023 13:31
Chapter 289 : 289: 287 06/01/2023 11:31
Chapter 288 : 288: 286 06/01/2023 09:31
Chapter 287 : 287: 285 06/01/2023 07:31
Chapter 286 : 286: 284 06/01/2023 05:31
Chapter 285 : 285: 283 06/01/2023 03:31
Chapter 284 : 284: 282 06/01/2023 01:31
Chapter 283 : 283: 284 05/01/2023 23:31
Chapter 282 : 282: 283 05/01/2023 21:31
Chapter 281 : 281: 282 05/01/2023 19:31
Chapter 280 : 280: 281 18/11/2022 13:28
Chapter 279 : 279: 280 18/11/2022 11:28
Chapter 278 : 278: 279 18/11/2022 09:28
Chapter 277 : 277: 278 18/11/2022 07:28
Chapter 276 : 276: 277 18/11/2022 05:28
Chapter 275 : 275: 276 18/11/2022 03:28
Chapter 274 : 274: 275 18/11/2022 01:28
Chapter 273 : 273: 274 17/11/2022 23:28
Chapter 272 : 272: 273 17/11/2022 21:28
Chapter 271 : 271: 272 17/11/2022 19:28
Chapter 270 : 270: 271 17/11/2022 17:28
Chapter 269 : 269: 270 17/11/2022 15:28
Chapter 268 : 268: 269 17/11/2022 13:28
Chapter 267 : 267: 268 17/11/2022 11:28
Chapter 266 : 266: 267 17/11/2022 09:28
Chapter 265 : 265: 266 17/11/2022 07:28
Chapter 264 : 264: 265 17/11/2022 05:28
Chapter 263 : 263: 264 17/11/2022 03:28
Chapter 262 : 262: 263 17/11/2022 01:28
Chapter 261 : 261: 262 16/11/2022 23:28
Chapter 260 : 260: 261 16/11/2022 21:28
Chapter 259 : 259: 260 16/11/2022 19:28
Chapter 258 : 258: 259 16/11/2022 17:28
Chapter 257 : 257: 258 16/11/2022 15:28
Chapter 256 : 256: 257 16/11/2022 13:28
Chapter 255 : 255: 256 16/11/2022 11:28
Chapter 254 : 254: 255 16/11/2022 09:28
Chapter 253 : 253: 254 16/11/2022 07:28
Chapter 252 : 252: 253 16/11/2022 05:28
Chapter 251 : 251: 252 16/11/2022 03:28
Chapter 250 : 250: 251 16/11/2022 01:28
Chapter 249 : 249: 250 15/11/2022 23:28
Chapter 248 : 248: 249 15/11/2022 21:28
Chapter 247 : 247: 248 15/11/2022 19:28
Chapter 246 : 246: 247 15/11/2022 17:28
Chapter 245 : 245: 246 15/11/2022 15:28
Chapter 244 : 244: 245 15/11/2022 13:28
Chapter 243 : 243: 244 15/11/2022 11:28
Chapter 242 : 242: 243 15/11/2022 09:28
Chapter 241 : 241: 242 15/11/2022 07:28
Chapter 240 : 240: 241 15/11/2022 05:28
Chapter 239 : 239: 240 15/11/2022 03:28
Chapter 238 : 238: 239 15/11/2022 01:28
Chapter 237 : 237: 238 14/11/2022 23:28
Chapter 236 : 236: 237 14/11/2022 21:28
Chapter 235 : 235: 236 14/11/2022 19:28
Chapter 234 : 234: 235 14/11/2022 17:28
Chapter 233 : 233: 234 14/11/2022 15:28
Chapter 232 : 232: 233 14/11/2022 13:28
Chapter 231 : 231: 232 14/11/2022 11:28
Chapter 230 : 230 14/11/2022 09:28
Chapter 229 : 229 14/11/2022 07:28
Chapter 228 : 228 14/11/2022 05:28
Chapter 227 : 227 14/11/2022 03:28
Chapter 226 : 226 14/11/2022 01:28
Chapter 225 : 225 13/11/2022 23:28
Chapter 224 : 224 13/11/2022 21:28
Chapter 223 : 223 13/11/2022 19:28
Chapter 222 : 222 13/11/2022 17:28
Chapter 221 : 221 13/11/2022 15:28
Chapter 220 : 220 13/11/2022 13:28
Chapter 219 : 219 13/11/2022 11:28
Chapter 218 : 218 13/11/2022 09:28
Chapter 217 : 217 13/11/2022 07:28
Chapter 216 : 216 13/11/2022 05:28
Chapter 215 : 215 13/11/2022 03:28
Chapter 214 : 214 13/11/2022 01:28
Chapter 213 : 213 12/11/2022 23:28
Chapter 212 : 212 12/11/2022 21:28
Chapter 211 : 211 12/11/2022 19:28
Chapter 210 : 210 12/11/2022 17:28
Chapter 209 : 209 12/11/2022 15:28
Chapter 208 : 208 12/11/2022 13:28
Chapter 207 : 207 12/11/2022 11:28
Chapter 206 : 206 12/11/2022 09:28
Chapter 205 : 205 12/11/2022 07:28
Chapter 204 : 204 12/11/2022 05:28
Chapter 203 : 203 12/11/2022 03:28
Chapter 202 : 202 12/11/2022 01:28
Chapter 201 : 201 11/11/2022 23:28
Chapter 200 : 200 11/11/2022 21:28
Chapter 199 : 199 11/11/2022 19:28
Chapter 198 : 198 11/11/2022 17:28
Chapter 197 : 197 11/11/2022 15:28
Chapter 196 : 196 11/11/2022 13:28
Chapter 195 : 195 11/11/2022 11:28
Chapter 194 : 194 11/11/2022 09:28
Chapter 193 : 193 11/11/2022 07:28
Chapter 192 : 192 11/11/2022 05:28
Chapter 191 : 191 11/11/2022 03:28
Chapter 190 : 190 11/11/2022 01:28
Chapter 189 : 189 10/11/2022 23:28
Chapter 188 : 188 10/11/2022 21:28
Chapter 187 : 187 10/11/2022 19:28
Chapter 186 : 186 10/11/2022 17:28
Chapter 185 : 185 10/11/2022 15:28
Chapter 184 : 184 10/11/2022 13:28
Chapter 183 : 183 10/11/2022 11:28
Chapter 182 : 182 10/11/2022 09:28
Chapter 181 : 181 10/11/2022 07:28
Chapter 180 : 180 10/11/2022 05:28
Chapter 179 : 179 10/11/2022 03:28
Chapter 178 : 178 10/11/2022 01:28
Chapter 177 : 177 09/11/2022 23:28
Chapter 176 : 176 09/11/2022 21:28
Chapter 175 : 175 09/11/2022 19:28
Chapter 174 : 174 09/11/2022 17:28
Chapter 173 : 173 09/11/2022 15:28
Chapter 172 : 172 09/11/2022 13:28
Chapter 171 : 171 09/11/2022 11:28
Chapter 170 : 170: Đối Đầu 3 09/11/2022 09:28
Chapter 169 : 169: Đối Đầu 2 09/11/2022 07:28
Chapter 168 : 168: Đối Đầu 09/11/2022 05:28
Chapter 167 : 167: Thi Đấu 5 09/11/2022 03:28
Chapter 166 : 166: Thi Đấu 4 09/11/2022 01:28
Chapter 165 : 165 08/11/2022 23:28
Chapter 164 : 164: Thi Đấu 3 08/11/2022 21:28
Chapter 163 : 163: Đốt Nhà 08/11/2022 19:28
Chapter 162 : 162: Thi Đấu 2 08/11/2022 17:28
Chapter 161 : 161: Thi Đấu 08/11/2022 15:28
Chapter 160 : 160 08/11/2022 13:28
Chapter 159 : 159: Có Nàng Thật Tốt 08/11/2022 11:28
Chapter 158 : 158: Đến Kình Thiên Phong 08/11/2022 09:28
Chapter 157 : 157 08/11/2022 07:28
Chapter 156 : 156 08/11/2022 05:28
Chapter 155 : 155 08/11/2022 03:28
Chapter 154 : 154: Bữa Ăn Gian Nan 08/11/2022 01:28
Chapter 153 : 153: Chuyện Gì Xảy Ra Khi Nàng Chết 07/11/2022 23:28
Chapter 152 : 152: Vân Ngạo Thiên Nam Nhân Của Nàng 07/11/2022 21:28
Chapter 151 : 151 07/11/2022 19:28
Chapter 150 : 150: Căng Thẳng 3 07/11/2022 17:28
Chapter 149 : 149: Căng Thẳng 2 07/11/2022 15:28
Chapter 148 : 148: Căng Thẳng 07/11/2022 13:28
Chapter 147 : 147: Nấu Ăn 2 07/11/2022 11:28
Chapter 146 : 146: Nấu Ăn 07/11/2022 09:28
Chapter 145 : 145 07/11/2022 07:28
Chapter 144 : 144 07/11/2022 05:28
Chapter 143 : 143 07/11/2022 03:28
Chapter 142 : 142: Mê Hoặc Tâm Trí 07/11/2022 01:28
Chapter 141 : 141 06/11/2022 23:28
Chapter 140 : 140: Xoá Ký Ức 06/11/2022 21:28
Chapter 139 : 139: Nữ Thần 06/11/2022 19:28
Chapter 138 : 138 06/11/2022 17:28
Chapter 137 : 137 06/11/2022 15:28
Chapter 136 : 136 06/11/2022 13:28
Chapter 135 : 135: Lấy Mạng Đổi Lời Hứa! 06/11/2022 11:28
Chapter 134 : 134 06/11/2022 09:28
Chapter 133 : 133: Cho Ta Một Lý Do! 06/11/2022 07:28
Chapter 132 : 132: Cưỡng Hôn 06/11/2022 05:28
Chapter 131 : 131: Mau Đến Ôm Ta Một Cái 06/11/2022 03:28
Chapter 130 : 130 06/11/2022 01:28
Chapter 129 : 129 05/11/2022 23:28
Chapter 128 : 128: Tìm Kiếm Nam Nhân 05/11/2022 21:28
Chapter 127 : 127: Đối Đầu Nữ Chiến 05/11/2022 19:28
Chapter 126 : 126: Cướp Người 05/11/2022 17:28
Chapter 125 : 125 05/11/2022 15:28
Chapter 124 : 124: Phu Quân Ngươi Đầu Óc Có Bệnh 05/11/2022 13:28
Chapter 123 : 123: Giã Nam Nhân Người Quá Giã Tạo 05/11/2022 11:28
Chapter 122 : 122: Thánh Nữ Cũng Nui Nam Nhân 05/11/2022 09:28
Chapter 121 : 121 05/11/2022 07:28
Chapter 120 : 120: Thượng Đế Phong Thánh Nữ 05/11/2022 05:28
Chapter 119 : 119: Kiến Ăn Thịt 05/11/2022 03:28
Chapter 118 : 118: Sao Không Chạy 05/11/2022 01:28
Chapter 117 : 117: Mạnh Mẽ Tham Vọng Lớn 04/11/2022 23:28
Chapter 116 : 116: Ngân Chậm Kinh Hỷ 04/11/2022 21:28
Chapter 115 : 115 04/11/2022 19:28
Chapter 114 : 114: Trộm Là Nghề Của Ta! 04/11/2022 17:28
Chapter 113 : 113: Độc Nhất Là Nữ Nhân Tâm! 04/11/2022 15:28
Chapter 112 : 112 04/11/2022 13:28
Chapter 111 : 111: Ngươi Nợ Ta Hai Cái Mạng Là Ta Muốn Định Cho Ngươi 04/11/2022 11:28
Chapter 110 : 110: Cửu Tiểu Thư Giữ An Toàn 04/11/2022 09:28
Chapter 109 : 109: Trời Muốn Diệt Ta! 04/11/2022 07:28
Chapter 108 : 108 04/11/2022 05:28
Chapter 107 : 107: Cửu Tiểu Thư Ngươi Thật Tàn Nhẫn! 04/11/2022 03:28
Chapter 106 : 106 04/11/2022 01:28
Chapter 105 : 105: Nam Nhân Này Còn Vô Lại Hơn Nàng! 03/11/2022 23:28
Chapter 104 : 104: Hách Liên Phong Việt 03/11/2022 21:28
Chapter 103 : 103 03/11/2022 19:28
Chapter 102 : 102: Vân Ngạo Thiên Mất Tích 03/11/2022 17:28
Chapter 101 : 101 03/11/2022 15:28
Chapter 100 : 100: Ngươi Làm Sao Có Thể Đáng Yêu Như Vậy 03/11/2022 13:28
Chapter 99 : 99: Cùng Lắm Thì Đồng Quy Vô Tận! 03/11/2022 11:28
Chapter 98 : 98 03/11/2022 09:28
Chapter 97 : 97: Tê Giác Một Sừng 03/11/2022 07:28
Chapter 96 : 96: Vào Ma Thú Sâm Lâm 03/11/2022 05:28
Chapter 95 : 95: Vào Xem Một Chút Liền Biết 03/11/2022 03:28
Chapter 94 : 94: Nguy Trang Thành Thợ Săn Tiền Thưởng 03/11/2022 01:28
Chapter 93 : 93: Không Có Gió Là Nơi Nào 02/11/2022 23:28
Chapter 92 : 92: Phu Quân Ngươi Thấy Thế Nào 02/11/2022 21:28
Chapter 91 : 91: Bữa Tối Của Tiểu Thủy 02/11/2022 19:28
Chapter 90 : 90 02/11/2022 17:28
Chapter 89 : 89: Nhìn Không Vừa Mắt Đều Nên Giết 02/11/2022 15:28
Chapter 88 : 88: Rắc Rối 4 02/11/2022 13:28
Chapter 87 : 87: Rắc Rối 3 02/11/2022 11:28
Chapter 86 : 86: Rắc Rối 2 02/11/2022 09:28
Chapter 85 : 85: Rắc Rối 1 02/11/2022 07:28
Chapter 84 : 84 02/11/2022 05:28
Chapter 83 : 83: Nàng Quan Tâm Hắn 02/11/2022 03:28
Chapter 82 : 82 02/11/2022 01:28
Chapter 81 : 81: Khi Nào Vân Ngạo Thiên Tỉnh 01/11/2022 23:28
Chapter 80 : 80: Đến Vô Ảnh Đi Vô Tung 01/11/2022 21:28
Chapter 79 : 79 01/11/2022 19:28
Chapter 78 : 78 01/11/2022 17:28
Chapter 77 : 77: Gặp Rắc Rối! 01/11/2022 15:28
Chapter 76 : 76: Cường Giả Chỉ Có Thể Xứng Với Cường Giả 01/11/2022 13:28
Chapter 75 : 75: Nam Nhân Của Ta Chết Ta Bắt Ngươi Đền Mạng 01/11/2022 11:28
Chapter 74 : 74: Mê Man 01/11/2022 09:28
Chapter 73 : 73: Dừng Tay Lại Cho Ta! 01/11/2022 07:28
Chapter 72 : 72: Vân Ngạo Thiên Tức Giận 01/11/2022 05:28
Chapter 71 : 71: Tiểu Nha Đầu Này Hỏng Rồi 01/11/2022 03:28
Chapter 70 : 70: Một Lời Đánh Thức Kẻ Trong Mộng 01/11/2022 01:28
Chapter 69 : 69: Giải Đố 31/10/2022 23:28
Chapter 68 : 68: Thủ Đoạn 31/10/2022 21:28
Chapter 67 : 67: Tặng Lễ Vật 31/10/2022 19:28
Chapter 66 : 66 31/10/2022 17:28
Chapter 65 : 65: Bỏ Vốn Cầu Mạt 31/10/2022 15:28
Chapter 64 : 64: Nữ Nhân Là Để Cưng Chiều 31/10/2022 13:28
Chapter 63 : 63: Tuần Trăng Mật 31/10/2022 11:28
Chapter 62 : 62 31/10/2022 09:28
Chapter 61 : 61: Thiên Nữ Tán Hoa 31/10/2022 07:28
Chapter 60 : 60: Quá Yếu 31/10/2022 05:28
Chapter 59 : 59: Xé Rách Mặt 31/10/2022 03:28
Chapter 58 : 58: Oan Gia Ngõ Hẹp 31/10/2022 01:28
Chapter 57 : 57: Phu Quân Đừng Dừng Lại A… 30/10/2022 23:28
Chapter 56 : 56 30/10/2022 21:28
Chapter 55 : 55: Ngày Hôn Lễ 30/10/2022 19:28
Chapter 54 : 54: Âm Mưu 30/10/2022 17:28
Chapter 53 : 53: Tiền Thưởng Cao Ngất 30/10/2022 15:28
Chapter 52 : 52: Bị Nam Nhân Của Ta Mê Hoặc 30/10/2022 13:28
Chapter 51 : 51: Mỹ Nhân Say Rượu 30/10/2022 11:28
Chapter 50 : 50: Thân Thể Khoẻ Mạnh Hảo Sinh Dưỡng 30/10/2022 09:28
Chapter 49 : 49: Ai Là Nương Tử 30/10/2022 07:28
Chapter 48 : 48: Ân Oán 30/10/2022 05:28
Chapter 47 : 47: Phu Quân… Ngươi Không Được 30/10/2022 03:28
Chapter 46 : 46: Thẹn Thùng 30/10/2022 01:28
Chapter 45 : 45: Cởi Y Phục Ra 29/10/2022 23:28
Chapter 44 : 44: Đau Cũng Đáng Đời 29/10/2022 21:28
Chapter 43 : 43: Nàng Quá Khổ Sở 29/10/2022 19:28
Chapter 42 : 42: Đột Phá 29/10/2022 17:28
Chapter 41 : 41: Thủy Linh 29/10/2022 15:28
Chapter 40 : 40: Bảo Bối 29/10/2022 13:28
Chapter 39 : 39: Có Gì Mà Đặt Biệt 29/10/2022 11:28
Chapter 38 : 38: Trận Pháp 29/10/2022 09:28
Chapter 37 : 37: Mạo Hiểm 29/10/2022 07:28
Chapter 36 : 36: Dơi Hút Máu 29/10/2022 05:28
Chapter 35 : 35: Bên Trên Có Bảo Bối 29/10/2022 03:28
Chapter 34 : 34: Sát Trận Bắt Đầu 29/10/2022 01:28
Chapter 33 : 33: Phu Quân Ngươi Sợ Cái Gì 28/10/2022 23:28
Chapter 32 : 32: Sợ Cái Gì Có Ta Ở Đây 28/10/2022 21:28
Chapter 31 : 31: Luyện Tình Tam Quan 28/10/2022 19:28
Chapter 30 : 30: Con Rể Qua Cửa 28/10/2022 17:28
Chapter 29 : 29: Ta Hiếm Lạ Ngươi A! 28/10/2022 15:28
Chapter 28 : 28: Thứ Này Có Thể Ăn 28/10/2022 13:28
Chapter 27 : 27: Không Nên Có Ý Niệm Này 28/10/2022 11:28
Chapter 26 : 26: Báo Thù 28/10/2022 09:28
Chapter 25 : 25: Phượng Kinh Ca 28/10/2022 07:28
Chapter 24 : 24: Kim Đồng Ngọc Nữ Thiên Chi Tác Hợp 28/10/2022 05:28
Chapter 23 : 23: Lễ Gặp Mặt 28/10/2022 03:28
Chapter 22 : 22: Vị Này Là Phu Quân Ta 28/10/2022 01:28
Chapter 21 : 21: Phu Quân 27/10/2022 23:28
Chapter 20 : 20: Ngươi Có Muốn Trở Thành Phu Quân Của Ta Không? 27/10/2022 21:28
Chapter 19 : 19: Lưu Manh 27/10/2022 19:28
Chapter 18 : 18: Nhỏ Máu Nhận Chủ 27/10/2022 17:28
Chapter 17 : 17: Ngươi Điên Rồi! 27/10/2022 15:28
Chapter 16 : 16: Ai Sợ Là Chó Con 27/10/2022 13:28
Chapter 15 : 15: Bị Bao Vây 27/10/2022 11:28
Chapter 14 : 14: Trã Nhẫn Cho Ta 27/10/2022 09:28
Chapter 13 : 13: Ai Đang Nói Xấu Nàng 27/10/2022 07:28
Chapter 12 : 12: Lui Hôn 27/10/2022 05:28
Chapter 11 : 11: Nàng Có Nam Nhân 27/10/2022 03:28
Chapter 10 : 10: Hôn Sự 27/10/2022 01:28
Chapter 9 : 9: Cháu Gái! 26/10/2022 23:28
Chapter 8 : 8: Tức Giận 26/10/2022 21:28
Chapter 7 : 7: Kịch Hay Bắt Đầu 26/10/2022 19:28
Chapter 6 : 6: Lại Kiếm Được Một Khoản 26/10/2022 17:28
Chapter 5 : 5: Ngươi Nhất Định Phải Chết 26/10/2022 15:28
Chapter 4 : 4: Ta Chỉ Tới Ngắm Trăng 26/10/2022 13:28
Chapter 3 : 3: Người Hơn Người 26/10/2022 11:28
Chapter 2 : 2: Bảy Với Một 26/10/2022 09:28
Chapter 1 : 1: Mọi Thứ Đã Sẳn Sàng Chưa 26/10/2022 07:28

comment

Có thể bạn thích xem

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo - Hac Đao Vuong Hau Nu Nhan: Nguoi Đung Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 29/04/2019 11:19

Tình trạng : 635 / 635 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Tuyệt Mị Vương Phi Quá Kiêu Ngạo - Tuyet Mi Vuong Phi Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 30/07/2019 15:41

Tình trạng : 6 / 8 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo - Xuyen Qua Lam Nu Phu Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 28/11/2019 06:23

Tình trạng : 70 / 70 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Adventure - Phiêu Lưu - Trinh Thám, Nữ Phụ

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.180

Đọc truyện

Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo - Thien Ha Vo Song: Vuong Phi Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 19/12/2019 03:56

Tình trạng : 1 / 3 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Em Trai Quá Kiêu Ngạo - Em Trai Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 08/12/2018 16:43

Tình trạng : 125 / 125 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Comedy - Hài Hước

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo! - Nuong Tu, Nang Đung Qua Kieu Ngao!

Cập nhật lúc : 11/02/2019 05:39

Tình trạng : 1 / 1 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Phụng Tử Đào Hôn, Ông Xã Quá Kiêu Ngạo - Phung Tu Đao Hon, Ông Xa Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 03/03/2022 19:58

Tình trạng : 25 / 27 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Nhàn Vương Kiêu Ngạo - Nhan Vuong Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 23/08/2018 17:40

Tình trạng : 55 / 57 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo - Ke Hoach Nguy Hiem: Tong Tai Nguoi Đung Qua Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 01/04/2017 03:57

Tình trạng : 18 / 20 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm - Tro Choi Chinh Phuc: Ông Xa Kieu Ngao Qua Nguy Hiem

Cập nhật lúc : 25/12/2019 01:57

Tình trạng : 284 / 284 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Đoc Sung Vuong Phi Kieu Ngao

Cập nhật lúc : 28/08/2020 16:13

Tình trạng : 57 / 59 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.187

Đọc truyện

Ngạo Kiều Chi Nữ - Ngao Kieu Chi Nu

Cập nhật lúc : 03/08/2019 10:52

Tình trạng : 27 / 29 Chapter

Thể loại: Xuyên Không

Hình thức: Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Top truyện hay không nên bỏ lỡ

Nhục Thân Thành Thánh - Nhuc Than Thanh Thanh

Cập nhật lúc : 06/12/2023 23:58

Tình trạng : 168 / 170 Chapter

Thể loại: Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Max Cấp Đại Lão Tại Thế Giới Quỷ Dị - Max Cap Đai Lao Tai The Gioi Quy Di

Cập nhật lúc : 06/12/2023 22:28

Tình trạng : 250 / 252 Chapter

Thể loại: Dị Giới, Horror - Kinh Dị, Trọng Sinh, Dị Năng

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Đỉnh Phong Thiên Hạ - Đinh Phong Thien Ha

Cập nhật lúc : 06/12/2023 20:01

Tình trạng : 4335 / 4337 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.183

Đọc truyện

Sau Khi Trùng Sinh Tôi Hối Hận Rồi - Sau Khi Trung Sinh Toi Hoi Han Roi

Cập nhật lúc : 06/12/2023 19:31

Tình trạng : 4 / 4 Chapter

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện

Hậu Duệ Kiếm Thần - Hau Due Kiem Than

Cập nhật lúc : 06/12/2023 02:32

Tình trạng : 2645 / 2647 Chapter

Thể loại: Tiên Hiệp, Martial Arts - Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.414

Đọc truyện

Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học - Xuyen Thanh Nang Tien Ca Cua Nha Khoa Hoc

Cập nhật lúc : 06/12/2023 13:58

Tình trạng : 30 / 32 Chapter

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không

Hình thức : Truyện chữ

viewed: 16.179

Đọc truyện