Historical - Lịch Sử

Kijin Gentoushou - Kijin Gentōshō

5 / 7

Chu Nhan - Chu Nhan

147 / 147

Chu Nhan - Chu Nhan

Chữ 16.179 25/11/2022

Minh Thiên Hạ - Minh Thien Ha

50 / 52

Minh Thiên Hạ - Minh Thien Ha

Chữ 16.179 11/11/2022

Ác Nữ Trùng Sinh - Ác Nu Trung Sinh

125 / 127

Kẻ Phán Xử - Dantou No Archange

7 / 9