Historical - Lịch Sử

Ám Nhật - Ám Nhat

51 / 53

Ám Nhật - Ám Nhat

Chữ 16.179 26/09/2023

Đại Tụng Sư - Đai Tung Su

213 / 215

Đại Tụng Sư - Đai Tung Su

Chữ 16.195 24/07/2023

Nhu Phúc Đế Cơ - Nhu Phuc Đe Co

14 / 14

Ai Tông Mạt Quốc - Ai Tong Mat Quoc

60 / 62

Minh Thiên Hạ - Minh Thien Ha

1118 / 1118

Minh Thiên Hạ - Minh Thien Ha

Chữ 16.179 05/05/2023

Quan Hạc Bút Ký - Quan Hac But Ky

32 / 34

Hàn Môn Kiêu Sĩ - Han Mon Kieu Si

213 / 215

Nhất Đại Quân Sư - Nhat Đai Quan Su

14 / 16

Chu Nhan - Chu Nhan

147 / 147

Chu Nhan - Chu Nhan

Chữ 16.179 25/11/2022

Tào Tháo Thiên Bá - Tao Thao Thien Ba

15 / 15