Gia Đấu

Đệ Nhất Kiếm Thần - Đe Nhat Kiem Than

3137 / 3139

Huyết Lang Báo Thù - Huyet Lang Bao Thu

808 / 810

Âm Duyên Kết - Âm Duyen Ket

129 / 129

Âm Duyên Kết - Âm Duyen Ket

Chữ 16.179 22/10/2021