Cung Đấu

Kính Hoa Thủy Nguyệt - Kinh Hoa Thuy Nguyet

45 / 47

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

70 / 72

Hoàng Ngư Huệ - Hoang Ngu Hue

Chữ 16.179 14/10/2021

Thần Phi Truyện - Than Phi Truyen

120 / 122

Đích Phi Sách - Đich Phi Sach

99 / 101

Đích Phi Sách - Đich Phi Sach

Chữ 16.180 12/10/2021

Hoàng Gia Sủng Tức - Hoang Gia Sung Tuc

255 / 257

Tài Sắc Vương Phi - Tai Sac Vuong Phi

62 / 64

Thanh Cung Sủng Phi - Thanh Cung Sung Phi

125 / 127

Từ Bi Điện - Tu Bi Đien

57 / 59

Từ Bi Điện - Tu Bi Đien

Chữ 16.179 17/09/2021

Trung Cung Lệnh - Trung Cung Lenh

1262 / 1264

Tiểu Thê Bảo - Tieu The Bao

84 / 86

Tiểu Thê Bảo - Tieu The Bao

Chữ 16.179 09/09/2021