Action - Hành Động

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

234 / 236

Nguyên Tôn - Nguyen Ton

Tranh 16.213 21/07/2020

Tiên Võ Đế Tôn - Tien Vo Đe Ton

70 / 72

Tổ Chức X.e - To Chuc X.e

9 / 11

Tổ Chức X.e - To Chuc X.e

Tranh 16.179 20/07/2020

Giản Giới - Gian Gioi

88 / 90

Giản Giới - Gian Gioi

Tranh 16.179 20/07/2020

Tsuyokute New Saga - Tsuyokute New Saga

75 / 77

Đại Ẩn Vu Trạch - Đai Ẩn Vu Trach

34 / 36

Đô Thị Tà Vương - Đo Thi Ta Vuong

21 / 23

Mạt Thế Vi Vương - King Of Doom

223 / 225